Մեր մասին

Երիտասարդների ինտերնետ կառավարման հայկական համաժողովը ամենամյաֆորումէ`ստեղծվածհայերիտասարդներինախաձեռնությամբ2019 թ.-իապրիլին։Համաժողովն ապահովում էհարթակ, որտեղ հայ երիտասարդները մասնակցում են ինտերնետ կառավարման քննարկումների` ծանոթանալովՀայաստանումինտերնետին առնչվող խնդիրներին:

Մեր թիմը մեծ ոգևորությամբ է մոտենում ինտերնետի կառավարման շարժման գաղափարը երիտասարդներին մատուցելու և վերջիններիս դրանում ներգրավվելու հնարավորություն ընձեռելու հարցին։ Մեր մյուս նպատակը երիտասարդների տեղեկացվածության բարձրացումն է ինտերնետի կառավարման մասին, որպեսզի նրանց առավելապես հասկանալի լինի նման քննարկումների կարևորությունը, ինչը իրենց և իրենց համայնքին դրական փոփոխություն կարող է բերել։

Համաժողովն իրմասնակցինեզակիհնարավորությունէտալիսոչմիայնլսելու ինտերնետը կառավարող կողմերի(կառավարություն,հասարակականկազմակերպություններ, առևտրայինկազմակերպություններ,անհատներ)տեսակետները, այլ նաև բարձրաձայնելուկարծիքներ, կիսվել իրենց նորարար ու ստեղծարար գաղափարներովև իրազեկվելու առաջիկա մարտահրավերների մասին։

Միայն միասին սովորելու ևգործելու միջոցով է, որ կարող ենք փոփոխությունների հասնել։

Enter your keyword